Name:

Posh

Pedigree Name:

Shalowseas On The Double Of Tallisbay

Born:

11.11.2000